Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op deelname aan trainingen van Fitman buitensporten Fitman buitensporten gevestigd te Montfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 77698916.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP & CONDITIETRAINING

Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp & conditietraining zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan outdoor training (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Fitman buitensporten. Een Bootcamp is (i) een Bootcamp of (ii) een conditietraining. De algemene inhoud van iedere training is terug te vinden op de website. Deze Algemene Voorwaarden voor een training Bootcamp en/of conditietraining zijn van toepassing op elke Rittenkaart, (elk Abonnement) en elk Programma-abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp. Zowel door aanschaf van een Rittenkaart of (Abonnement), alsook door deelname aan een Bootcamp en Conditietraining verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en Conditietraining. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en Conditietraining geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten. Fitman buitensporten kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en Conditietraining van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Op verzoek kan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp en Conditietrainingen verstrekt worden. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en Conditietrainingen (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Fitman buitensporten toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling. Fitman buitensporten kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden. De minimum leeftijd van een Deelnemer is 25+ om deel te nemen aan een Bootcamp of conditietrainingen

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen Fitman Buitensporten en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Voor Fitman buitensporten ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan. Een overeenkomst tussen Fitman Buitensporten en een Deelnemer bestaat uit: (i) een eenmalige deelname aan een bootcamp en conditietraining (ii) een 5- Rittenkaart, die in een periode van 4 maanden recht geeft op deelname aan Bootcamp of conditietrainingen die wij aanbieden. (iii) (een Abonnement, dat bestaat uit een: (nog niet van toepassing)

RITTENKAARTEN en (ABONNEMENTEN)

Een Rittenkaart & (Abonnement) zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een Rittenkaart & (Abonnement) zijn beperkt geldig. Voor een 5-rittenkaart geldt dat deze 4 maanden geldig is. Als een Rittenkaart of (Abonnement) is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp of Conditietraining. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart of (Abonnement) in overleg met Fitman buitensporten worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. Fitman buitensporten heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via de mail. Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Een één (1) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, een vijf-rittenkaart en tien-rittenkaart (3 maanden)

Fitman buitensporten heeft als doel om te gaan werken met abonnementen. Op dit moment is dit nog niet van toepassing. de onderstaande voorwaardes zijn dus op dit moment nog niet van toepassing, maar zijn wel opgenomen in de algemene voorwaarden.

Een Abonnement heeft een geldigheid van één (1) maand, (1) jaar of (2) twee-jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. Procedure m.b.t. opzegging verloopt door middel van een mail

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een 5-rittenkaart. Indien de 5 rittenkaart verlopen/verbruikt is dient een nieuwe rittenkaart aangeschaft te worden om deel te kunnen nemen aan Bootcamp en conditietrainingen. De actuele prijzen van (i) de Rittenkaarten, (ii) (de Abonnementen) staan op de website van Fitman buitensporten. Fitman buitensporten heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Fitman buitensporten. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten & (abonnementen), Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via factuur of betalingsverzoeken. Een Rittenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Fitman buitensporten of een door Fitman buitensporten ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Fitman buitensporten verschuldigd is, aan Fitman buitensporten verschuldigd. Fitman buitensporten heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Fitman buitensporten heeft als doel om te gaan werken met abonnementen. Op dit moment is dit nog niet van toepassing. de onderstaande voorwaardes zijn dus op dit moment nog niet van toepassing, maar zijn wel opgenomen in de algemene voorwaarden.

Een Abonnement kan vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving. Bij een maandelijkse automatische afschrijving geeft de Deelnemer de bankgegevens door waardoor Fitman buitensporten automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement incasseert. Een Abonnement worden maandelijks rond de 1e automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, dient binnen twee weken het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt. Indien het verschuldigde bedrag voor een tweede keer niet van de bankrekening afgeschreven kan worden, wordt EUR 10,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maand betaling wordt afgeschreven.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp of conditietraining aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem (website). Dit is eenmalig. Zonder aanmelding en het accepteren van de algemene voorwaarden, heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp en conditietraining. Aanmelden aan een training doet de Deelnemer via de groepsapp van de dagtraining die aangemaakt wordt door de trainers of via de mail. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk een (3) uur voor aanvang van een Bootcamp en conditietraining afmelden na zich eerder in de week/dag aangemeld te hebben. Zonder afmelding wordt in het geval van een Rittenkaart één (1) rit in rekening gebracht. Fitman buitensporten is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar via de website en de trainingsgroep app van Fitman buitensporten. Fitman buitensporten heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Bootcamp of Programma bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd. Buitengewone omstandigheden leveren voor Fitman buitensporten altijd overmacht op en ontheffen Fitman buitensporten van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Fitman buitensporten ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Fitman buitensporten is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp en conditietraining door gevaarlijke weersomstandigheden. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp en conditietraining daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Fitman buitensporten van de Bootcamp en conditietraining worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een Bootcamp en Conditietraining geschiedt op eigen risico. Fitman buitensporten, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp en conditietraining. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Fitman buitensporten, haar medewerkers en trainers, is Fitman buitensporten niet aansprakelijk. Fitman buitensporten is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp en conditietraining. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Fitman buitensporten is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp of conditietraining is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts. Fitman buitensporten behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp en conditietraining. Fitman buitensporten is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp en conditietraining is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

Fitman buitensporten respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld. Fitman buitensporten gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Fitman buitensporten deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer. Fitman buitensporten zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. De werknemers van Fitman buitensporten en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren. De verstrekte informatie op de website www.fitman-buitensporten.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Hoewel Fitman buitensporten de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Fitman buitensporten niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Fitman buitensporten sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.fitman-buitensporten.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fitman buitensporten gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Fitman buitensporten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. De website www.fitman-buitensporten.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Fitman buitensporten. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacyverklaring Bootcamp.

KLACHTEN

Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Fitman buitensporten zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Fitman buitensporten te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Fitman buitensporten onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar info@fitman-buitensporten.nl. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. Fitman buitensporten beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Fitman buitensporten verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en conditietraining kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Fitman buitensporten. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u bij ons sport. Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang.

  1. Fitman buitensporten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
  2. Fitman buitensporten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij Fitman buitensporten
  3. Fitman buitensporten gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: a. Wij, hebben uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw informatie te delen en trainingen uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. b. Om trainingsinformatie van Fitman buitensporten zo goed als mogelijk met u te delen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens op. . c. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over trainingen en evt. aanpassingen. d. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. f. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. g. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

  4. Fitman buitensporten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van trainingen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  5. Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fitman buitensporten gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
  6. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Fitman buitensporten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitman-buitensporten.nl